WikiPolitik – Fakta som leder till nya beslut

Ett projekt från föreningen Medborgarperspektiv.se

Inbjudan att sprida din kunskap i politiskt heta ämnen

Väljarna behöver mer kunskap för att förstå vad som är en bättre politik

Det kunskapshöjande projektet WikiPolitik förutsätter att många experter inom viktiga politiska områden kan presentera sina respektive ämnen på ett för allmänheten begripligt sätt. Först då kan läsarna ta till sig vad som är nödvändiga förändringar för att kunna lösa det som inte fungerar. 

Vi som tar detta initiativ är Föreningen för Medborgarperspektiv som har ett flertal aktiviteter som underlättar för medborgare att bli informerade om politiska frågor. Vi anser att ledande media inkl Public Service inte har lyckats förmedla det som behövs för att kunna ta ställning till bästa parti vid nästa riksdagsval. För det behövs ett ökat politiskt engagemang som vi hoppas kunna bidra till genom bland annat WikiPolitik. Även partierna bör kunna förbättra sina ställningstaganden eftersom de inte löser uppenbara problem.

Här ser du mer om vilka vi är och vad vi vill genomföra.  

WikiPolitik – vad man måste begripa är fel innan det kan bli rätt

En tydlig majoritet anser att Sverige är på fel väg. Inget avgörande görs på politisk nivå för att den nuvarande frustrationen ska minska. Föreningen för Medborgarperspektiv har identifierat ett projekt som bidrar till att alla politiskt intresserade kan få tillgång till ett uppslagsverk som har rubrikens motto. Vi har gett projektet namnet WikiPolitik med ambitionen att inkludera de viktigaste samhällsfrågornas problem som en förutsättning att skapa förståelse för de lösningar vars kunskap redan finns tillgänglig.

Här beskrivs vad som ska finnas med i varje ämne innan det kan publiceras som en del av det inspirerande uppslagsverket WikiPolitik.  Målgruppen är allt från missnöjda men hittills passiva medborgare till riksdagsmän. Vi har alla behov av en kortfattad introduktion det till väsentliga för att kunna delta i debatter och välja parti baserat på realistiska förbättringar. I bästa fall även påverka partirepresentanter. 

Sedan partierna till sin största del blev skattefinansierade prioriterar partierna inte längre ett högt medlemsantal dvs gräsrötterna är i hög grad frånkopplade. Det har ökat avståndet från dem till medborgarna. Därmed kommer väljarkåren i kläm när de politiska besluten tas utan att fakta har diskuterats eller ens finns tillgängliga på ett acceptabelt sätt. Medborgarna får inte de rätta möjligheterna att förstå hur saker och ting hänger ihop och de folkvalda kan välja lösningar som inte uppfattas som genomtänkta. Medborgarna kan helt enkelt inte ställa de rätta kraven på politikerna och regeringen i synnerhet. Många politiker har också uppenbara kunskapsbrister. De tvingas inte redovisa konsekvenserna av planerade beslut. Därmed brister det på flera nivåer för att få en tillräcklig förståelse de beslut som ska tas. Få politiker har modet att driva förslag som avviker från partiledningens instruktioner trots att det skulle kunna vara nödvändigt för att uppnå ett bättre fungerande Sverige. 

Vi önskar ta del av era synpunkter om detta projekt. Till att börja med handlar det om att hitta skribenter med kompetens inom de viktigaste politiska ämnena. Kan ni stödja det så hoppas vi också på er medverkan på sätt som ni kan välja att föreslå. 

Vi visar också exempel som behandlar Integrationskostnader och Mångkultur. De är inte kompletta men visar inriktningen för WikiPolitik. En lista med förslag på möjliga ämnen finns längst ned. 

Med vänlig hälsning

Åke Thunström ordf.

Lars Bernhoff projektledare lars.bernhoff@gmail.com

WikiPolitiks mål: Alla politiskt intresserade ska få tillgång till  ett digitalt och komprimerat uppslagsverk som beskriver viktiga ämnesområden med frågor och svar. Efter en inledande fråga lämnas kunskap om relevanta fakta som inte förminskar eller döljer verkliga problem. Avslutningsvis lämnas svar på frågan som ska ge läsaren möjlighet att förstå och delta i diskussioner i respektive ämne. Utökad kunskap kan inhämtas via länkar till fördjupande artiklar/böcker eller andra källor till relevant kunskap. 

Ett antal medlemmar har skapat donationssystemet MediaLinq som lämpar sig för allt från mikrobetalningar till större belopp på enklast möjliga sätt. Det ska underlätta de nödvändiga bidragen för finansiering av de delar (främst tekniska) i projektet som behöver köpas in.

WikiPolitik är politiskt partiobundet. Föreningen för Medborgarperspektiv som initiativtagare är en ideell förening som inte tar betalt för sitt arbete.

Ämnesförslag för WikiPolitik. Listan kan göras mycket längre

Cybersäkerhet, Friskolor, Skolresultaten – verkligheten, Kärnkraft, Kriminalpolitik, Polisens roll och förutsättningar, Strandskydd, Energi- och elbristen, Sveriges bistånd – nytta och omfattning, Kinas internationella inflytande, Gängvåld och klaner, Coronahanteringen, Pensionernas utveckling, Tjänstemannaansvaret – aspekter, Assistansersättning – regler och tillämpning, Järnvägsnätet och höghastighetståg, Miljöregelverkens inverkan, Invandring och integrationskostnad, Yttrandefrihet- teori och praktik

Vill du vara med och bidra med innehåll i WikiPolitik så kan du kontakta oss här.

Här beskrivs vad som ska finnas med i varje ämne innan det kan publiceras som en del av uppslagsverket WikiPolitik.