WikiPolitik – vad man måste begripa är fel innan det kan bli rätt

Målet är att göra det möjligt för intresserade medborgare att snabbt (wiki) sätta sig in i politiska frågeställningar på en tillräcklig nivå dvs i korta kärnfulla sammanställningar. Det ska bilda underlag och förståelse om vad som kan bli en framgångsrik politik inom de presenterade politiska ämnena. Medborgarna saknar idag lättfattliga förklaringar av det väsentliga på en saklig nivå. Det ska vara en tydlig kontrast mot de politiska presentationer och förenklingar som utnyttjar kunskapsbrister. Därmed läggs grunden för ställningstaganden som idag alltför ofta görs baserat på känslor och trender när verkligheten inte är känd. Sverige förtjänar bättre politik (Läs mer). 

Därför behöver fler medborgare begripa frågeställningarna och stödja politiska förslag som löser de normalt självförvållade problemen som är så vanliga idag. De politiska besluten måste ske med Sveriges långsiktiga intressen som enda mål. Så sker inte idag. Därför måste många fler medborgare förstå vilka beslut som behöver ske i närtid. Därefter blir det lättare att välja ett parti med ett ambitiöst och realistiskt åtgärdsprogram i de viktiga frågorna.

Våra efterlevande ska inte behöva skämmas för nuvarande generations okunnighet och bristande politiska engagemang. 

Bakgrund

Många medborgare upplever idag att Sverige har utvecklats på ett sätt som en majoritet uppfattar har gått åt fel håll. Oavsett materiella standardhöjningar så är det många problem som blivit allt mer uppenbara under 2010-talet. Nu på 2020-talet finns det behov av korrigerande politik inom väldigt många politiska  områden. Frustrationen hos medborgarna har svårigheter att nå fram till de politiska partierna. De har allt färre medlemmar så deras folkliga förankring är idag bristfällig. Vi vet också att en stor andel av svenska folket förstår inte de ord som politikerna använder. En positiv förändring kan endast ske om våra politiker förstår att medborgarna i ökad omfattning både begriper vad som är fel och visar att de önskar realistiska åtgärder. Det måste bli slut på politikernas långbänkar, bristande kravanalyser, beslut som bygger på känslor när det finns tillgång till fakta och gedigen kunskap om politikens avgörande ämnen

Nytt koncept –  WikiPolitik

WikiPedia är allmänt känt och startades för 20 år sedan. Wiki betyder snabb. Pedia är hämtat från ordet encyclopedia och här här närmast betydelsen allmänbildning. WikiPolitik ska då uttrycka snabb och kärnfull presentation av relevant politisk kunskap men baserat på en frågeställning som är angelägen att besvara. Enkelt uttryckt, en viktig fråga som behöver en lösning ska få problemsituationen beskriven för att öppna upp för möjliga lösningar inom ramen för det som är politiskt påverkbart. 

För att vara till medborgarnytta har vi valt låta de politiska ämnena koncentrera sig på det som är avgörande för att förstå de viktigaste aspekterna frågeställningar som behöver hitta lösningar som våra politiska representanter ännu inte har lyckats genomdriva. Det kan sammanfattas som;

Vad jag måste begripa för att förstå, vad som är fel för att kunna välja (partier) som kan erbjuda en bra lösningar på de verkliga problemen.

Konkretisering 

WikiPolitik är ett digitalt uppslagsverk som i en första version ska ha de viktigaste 20 ämnena men förväntas i nästa steg inkludera de 50 viktigaste. Därefter får erfarenheterna visa vad som det finns intresse för och tillgänglig kompetens att beskriva på den sakliga nivå som är ett uttalat mål.

Målsättningen är att vara folkbildande för de som har intresse och som snabbt (wiki) vill förstå politikens viktigaste frågor. Det ska då kunna ske på en tillräcklig nivå för att våga och vilja delta i diskussioner, lyssna på debatter och begripa vad som sägs. Som resultat även vilja rösta på ett parti som har ett bra program för att lösa de problem som tidigare gav en olustkänsla. För många förstår att det är fel politik men har inte tillräcklig kunskap om vad som är rätt. WikiPolitik ska ge en kort och bra inblick i det som inte går att hitta på ett samlat sätt via andra källor. Det är våra skribenter med stor ämneskompetens som ska svara för urvalet.  

Omfattningen bör vara ca 2-3 A4 sidor, exkl länkar och fördjupning för de som kan önska det

Fördjupning är möjligt via länkar till intressanta artiklar eller litteraturreferenser. Eftersom syftet är att leda till förändring så passar det bra att föreslå frågor till makthavare som kan påverkar framtida beslut. 

Presentation

För varje ämne ges en kort återblick av hur dagens problematiska situation uppstått. Hur yttrar sig problemen med omnämnande av de faktorer som kommit i obalans och därmed orsakat problem som drabbar medborgarna. Vad som är fel ska beskrivas begripligt för lekmän. Det blir då möjligt att välja ut de viktigaste nya beslut som behöver fattas. Det är dessa som ska kunna kommuniceras till politiker. De ska veta att så många som möjligt inte kommer att nöja sig med att det blir något ospecifikt ”hållbart” eller annat modeord utan tydlig betydelse.

Digital plattform 

Vi har valt WordPress för att göra allt material tillgängligt på ett säkert och användarmässigt enkelt sätt. Det har också fördelen att de redaktörer som blir engagerade lätt kan hitta support om så behövs

Citat från Jan Norberg som exempel på en person som ger ord åt att politiken fungerar dåligt

Människor i Sverige är fantastiskt naiva och godtrogna och fullständigt förda bakom ljuset. Om dom bara hade en aning om hur det står till i staten Sverige vad avser just rättsstatsprinciperna så skulle folk bli klart mycket mer oroliga än de är idag. 

Vägen till att försöka komma ur politiseringen av våra myndigheter är att tillsätta en haverikommission där man använder ett återinfört tjänstemannaansvar som murbräcka för att kunna vända trenden. Beslut som bygger på lojalitet från befattningar som är lojala mot socialdemokraterna ska inte kunna ske om tjänstemannaansvaret blir återupprättat. Det ska kunna bli både böter och fängelse vid missbruk av sin befattning. 

Lars Bernhoff 2021-12-28

Donera på 5 sekunder